Emniyet Genel Müdürlüğü 20 Bin Sözleşmeli Bekçi Alımı Yapacak Başvuru

20-Bin-Bekci-Alimi-BasvuruEn az ortaokul mezunu olacak bekçiler bin 500 lira maaş alacak.**Emniyet Teşkilatı’nda ‘bekçi abi’ dönemi başlıyor. Yıllardır alımı yapılmadığı için sayıları 4 bin 58’e düşen çarşı ve mahalle bekçilerine taze kan aşılanacak.

Bekçilerin işbaşı yapmasının ardından koruma görevi yürüten 20 bin polis suçlamücadeleye çekilecek. En az ortaokul mezunu olacak bekçiler bin 500-bin 700 TL arasında maaş alacak.

ÖZEL YETENEK SINAVI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanan kanun tasarısında emniyet bekçisinin görevleri ve yetkileri tanımlandı.

Özel yetenek seçme sınavında başarılı olanlar bekçi yapılacak. Emniyet bekçisi adayı öğrenciler, polis eğitim kurumlarında en az 3 ay meslek eğitim görecek. Emniyet bekçileri bir yıl intibak dönemine tabi tutulacak.

Göreve intibak edemeyenlerin sözleşmeleri feshedilecek. En az üç yıl emniyet bekçisi olarak görev yapanlardan başarılı olanlar polislerde olduğu gibi kıdemli bekçiliğe geçirilecek.

POLİS OLABİLECEKLER

Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulması halinde en az üç yıl fiilen kıdemli emniyet bekçisi olarak görev yapmış ve üniversite eğitimini tamamlamış olanlar yapılacak sınav ile polis memurluğuna atanabilecek. Bir yıl içerisinde kıdemli emniyet bekçilerinden polis memurluğuna geçeceklerin sayısı, başvuru şartlarına haiz bekçilerin toplam sayısının yüzde 5’ini geçmeyecek.

İşte görevleri

* Bir kimsenin can,mal, ırzına yapılan saldırı ve tehditleri önlemek, saldırganları yakalamak. 

* Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak.

* Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlayan muhafaza tedbirlerini almak.

Muhtemel Başvuru Koşulları ve Görevleri

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU

Kanun Numarası: 772

Kabul Tarihi: 14/07/1966

Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 22/07/1966

Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12355

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 – Belediye hudutları içinde çarşı ve mahalle bekçileri teşkilatı kurulur.

Bu teşkilat bekçi adayı ve bekçiden teşekkül eder.

Bu teşkilata ait kadrolar ile gelir ve giderleri il özel idare bütçesine bağlı ek bir bütçe ile tesbit edilir ve her türlü işlemleri usulüne göre bu idarelerce yürütülür.

Madde 2 – Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur.

Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik komutanıdır.

Madde 3 – Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır :

A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmayan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,

2. Suç işlenirken veya işendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,

3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlayan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri :

1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri,

b) Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri,

c) Mıntıkası dahilinde gizli fuhuş yapanları,

d) Mıntıkası dahiline gelen misafir ve yabancıları,

e) Halkın sükun ve istirahatını bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri,

f) Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları,

g) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri,

h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileri,

En kısa zamanda polis ve Jandarma ve itfaiye teşkilatına haber vermek ve önlenmesi gerekenleri önlemek,

2. Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,

3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,

4. Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılasız surette dolaşmak,

C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri :

1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, sakatları, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,

3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,

4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,

5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,

6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,

7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,

8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,

Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.

Madde 4 – Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.

Madde 5 – Çarşı ve mahalle bekçileri 2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hallerde silah kullanabilir.

İKİNCİ BÖLÜM: ÖZLÜK İŞLERİ

Madde 6 – Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır.

A) Türk vatandaşı olmak,

B) İlkokulu bitirmiş olmak,

C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak,

D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya sakatlığı bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,

E) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüzkızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

F) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet Cezası ile mahkum bulunmamak,

Madde 7 – Bekçiliğe giriş sınavla olur.

Sınav şekil ve usulleri İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir.

Madde 8 – Çarşı ve mahalle bekçileri il ve ilçe merkezlerindeki en büyük mesleki amirinin inhası ile vali ve kaymakamlarca aday olarak atanırlar.

Madde 9 – Adaylık süresi 2 yıldır. Bu süre içinde açılacak kursu başarı ile bitirenlerden bir hizmet yılını tamamlamış olanların valilikçe asaleten tayinleri yapılır. Kursta başarı gösteremiyenlerin ilişikleri kesilir.

İki yıl içinde kurs açılamadığı takdirde ehliyeti sabit olanların asaletleri tasdik olunur. Ve bu gibiler ilk açılacak kursa iştirak ettirilir.

Madde 10 – Kursların süresi 3 aydan fazla olamaz.

Bekçilerin meslek içi eğitim ve yetişme esasları ile kursların açılma zamanı, yerleri, süresi ve kursa katılan bekçilere verilecek yolluk ve yevmiyeler genel hükümler esasları dairesinde, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir.

Madde 11 – Bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, kaymakam ikinci derecede sicil amiridir.

İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin en büyük mesleki amiri birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil amiridir.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ilçelerde ilgili dairelerince tutulur.

Madde 12 – İl hudutları içindeki her beldede çalıştırılacak çarşı ve mahalle bekçilerinin adedi en büyük mülkiye amirinin teklifi ve bunlara verilecek aylık ücretin miktarı beldelerin özelliklerine göre 300 liradan az, 800 liradan çok olmamak üzere il genel meclislerince tesbit olunur.

Madde 13 – Bekçi teşkilatı mensuplarının aylık ücret dereceleri ve bunlara tekabül eden kadro sayıları il genel meclislerince tesbit olunur.

Tayin ve terfiler bu derecelere göre düzenlenmiş kadrolara yapılır. Bir üst dereceye terfi edebilmek için bulunduğu derecede Fiilen 3 (üç) yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmak, üst derecede açık kadro bulunmak şarttır.

Terfie hak kazananların açık kadro sayısından fazla olması halinde yarışma sınavı yapılır.

Aylık ücret derecelerinin tesbiti, terfilerin yapılış şekli, bekçilerin hizmetlerinin değerlendirilişi tarzı bir Yönetmelikle nizama bağlanır.

Madde 14 – Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.

Mesleki amirin mütalası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubedilir.

Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir.

Madde 15 – Bekçi teşkilatı mensuplarından üstün başarı gösteren bekçiler takdirname ile taltif edilirler.

Hayatını tahlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir.

Takdirname ve ikramiyeler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte gösterilen esaslara göre, mesleki amirin teklifi ve vali veya kaymakamın tasvibi ile verilir.

Madde 16 – Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşına kadar çalıştırılabilir.

Madde 17 – Çarşı ve mahalle bekçileri işten birlikte veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde münferiden çekilemiyecekleri gibi, sendika kuramaz, kurulmuş sendikalara iştirak edemez, siyasi parti ve teşekküllere giremez, siyasi faaliyette bulunamaz ve grev yapamazlar.

Madde 18 – Çarşı ve mahalle bekçileri vazifelerini aksatacak veya menfi yönde etkiliyecek şekilde ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar.

Madde 19 – Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazifeleriyle ilgili olarak riayet etmeleri gereken hususlar İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir Yönetmelikle belirtilir.

(Değişik fıkra: 25/07/1967 – 920/1 md.) Bunlar hakkında Emniyet Teşkilatı mensuplarına uygulanan disiplin hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, il polis divanlarının bekçiler hakkında verdikleri kararlar valinin tasdiki ile kesinleşir.

Madde 20 – Çarşı ve mahalle bekçileri, işe alınmaya mani suçlardan birini işledikleri takdirde atanmalarındaki usule göre işten çıkarılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER

Madde 21 – İl içindeki beldelerin tamamına ait çarşı ve mahalle bekçileri kadroları ile bu teşkilatın her türlü ihtiyaçlarına ait teklifler, İlçelerden gelecek isteklerle beldelerin özellikleri de göz önünde bulundurularak Emniyet Müdürlüğünce hazırlanıp valilik kanalı ile zamanında özel idareye intikal ettirilir.

Madde 22 – Bekçi teşkilatı mensuplarının aylık ücretleri, çalıştıkları ayın sonunda bağlı bulundukları il veya ilçenin özel idaresince usulüne göre ödenir.

4 üncü maddede zikri geçen vazife süresi içindeki çalışma şekli ve zamanı ile fevkalade hallerde ödenecek fazla mesai ücretinin ödeniş şekli ve şartları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte düzenlenir.

Madde 23 – Bekçi teşkilatı ve mensupları için alım, satım ve çeşitli harcamalar özel idarelerin tabi olduğu mevzuat içinde yürütülür.

Madde 24 – Özel idarelerce çeşitli kanunlara göre ödenmekte olan kanuni payların hesabında bekçi paraları geliri ayrık tutulur.

Madde 25 – Bekçi paraları yalnız bekçi teşkilatı hizmetlerine harcanır ve yılı içinde harcanmıyan miktar ertesi yıla bekçi parası olarak devredilir.

Madde 26 – Bekçi teşkilatı gelir ve giderleri ek bütçenin ait olduğu tertiplerinde gösterilir.

Madde 27 – (Mülga madde: 25/07/1967 – 920/3 md.)

Madde 28 – (Mülga madde: 25/07/1967 – 920/3 md.)

Madde 29 – (Mülga madde: 25/07/1967 – 920/3 md.)

Madde 30 – (Mülga madde: 25/07/1967 – 920/3 md.)

Madde 31 – (Mülga madde: 25/07/1967 – 920/3 md.)

Madde 32 – (Mülga madde: 25/07/1967 – 920/3 md.)

Madde 33 – (Mülga madde: 25/07/1967 – 920/3 md.)

Madde 3 4 – (Mülga madde: 25/07/1967 – 920/3 md.)

Madde 3 5 – (Mülga madde: 25/07/1967 – 920/3 md.)

Madde 36 – (Mülga madde: 25/07/1967 – 920/3 md.)

Madde 37 – Bekçi teşkilatı hizmetleri ile ilgili her türlü harcamaların tahakkuk memuru, bekçilerin il ve ilçe merkezlerindeki en büyük mesleki amiridir.

Madde 38 – (Mülga madde: 25/07/1967 – 920/3 md.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: CEZA HÜKÜMLERİ

Madde 39 – Bekçi teşkilatına ait olup, kendisine teslim edilmiş bulunan araç, gereç teçhizat ve eşyayı zayi, tahrip veya temellük edenler veya bunları tahsis olundukları mahal ve maksat dışında kullananlar, kullanılmasına sebep olanlar veya emir verenler hakkında Türk Ceza Kanununun, Devlet malları aleyhine işlenen suçlar ile ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 40 – Çarşı ve mahalle bekçileri vazifelerinden mütevellit veya bu vazifelerini ifa sırasında işledikleri suçlardan dolayı Memurin Muhakematı Kanununa tabidirler.

Madde 41 – Çarşı ve mahalle bekçileri zabıta hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamazlar.

Madde 42 – Görevini ifa sırasında bekçilere karşı suç işliyenler, genel zabıta mensuplarına karşı suç işliyenler gibi ceza görürler.

Bekçi teşkilatına ait her türlü mal ve kıymetler hukuki ve cezai bakımından Devlet malı hükmündedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 43 – Bekçi adayı, bekçi, bekçibaşı ve büro hizmetlerini yürütmekle görevli personel hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır ve 29 Nisan 1330 tarihli Kanuna göre çalıştırılan bekçiler hakkında da 506 sayılı Kanun ile tanınmış haklar devam eder.

Bekçi ve bekçibaşılar 55 yaşını doldurdukları takdirde yaşlılık aylığından yararlanabilirler, bunlar hakkında 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (A) fıkrasının (a) bendindeki 60 yaşını doldurmuş olmak şartı aranmaz.

Madde 44 – Bekçi teşkilatı ve mensuplarının araç, gereç, malzeme ve teçhizatı ile kıyafet masrafları özel idare bütçesine ek bekçi bütçesinden karşılanır.

Bu hükmün uygulanma şekli ve tabanca ve mermilerin ve kıyafetin standardı İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir.

Madde 45 – Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yürürlüğe konur.

Madde 46 – 29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve Mahallat Bekçileri hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 47 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 48 – Bu kanun hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ek Madde 1 – Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teşkilatının personel, yönetim ve hizmet masrafları ile araç, gereç, kurs ve diğer her türlü masrafları ve yönetmelikle tespit olunan giyecek, silah ve teçhizat masrafları Devletçe, il özel idareleri 1967 yılı ek bütçelerine bu maksatla konulmuş bulunan ödenekler toplamını geçmemek üzere, il özel idarelerine ödenir.

Ancak, yeni kurulacak belediyelerle, teşekkül edecek çarşı ve mahalleler için masrafa yapılacak ilaveler ve bekçi teşkilatı masrafları için her il’e tahsis edilecek ödeneğin tevzi esas ve usulleri her yıl İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit edilir.

Geçici Madde 1 – İntibak şekil ve esasları valinin veya görevlendireceği vali muavininin başkanlığında emniyet müdürü, il Jandarma komutanı, özel idare müdürü ve il daimi komisyon üyelerinden birinin katılması ile kurulacak bir kurul tarafından tesbit edilir ve uygulanmak üzere atamaya yetkili amirlere bildirilir.

Şu kadar ki, intibak suretiyle verilecek ücret, halen ödenmekte olan ücretten aşağı olamaz.

Geçici Madde 2 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 29 Nisan 1330 tarihli çarşı ve Mahallat Bekçileri hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan bekçibaşı, bekçi, bekçi adayı ve bekçi bürosu personelinden iki seneden fazla fasılasız hizmeti bulunanların bu kanunda belirtilen tahsil şartını haiz olmasalar dahi kesin olarak intibakları yapılır.

İki seneden az hizmeti bulunanlardan ilkokul mezunu ve 60 yaşını geçmemiş olanların aday olarak intibakları yapılır ve bunlar hakkında bu kanunun 9 uncu maddesi hükmü uygulanır.

Bu intibaklar atamaya yetkili amirlerce yapılır.

İntibak sırasında 60 yaşını doldurması sebebiyle ilişiği kesilenlerden, fasılasız 5 seneye kadar (5 sene dahil) hizmeti olanlara 2500 lira, 10 seneye kadar (10 sene dahil) hizmeti olanlara 4000 lira, 10 seneden fazla hizmeti olanlara da 5000 lira tazminat verilir.

Geçici Madde 3 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çarşı ve mahallat bekçi teşkilatına ait her türlü taşınır, taşınmaz mallar ve kıymetlerle, para ve alacaklar, borç ve taahhütler ve teçhizat, elbiseler ve araçlar, bekçi hizmetlerinde kullanılmak kaydiyle il özel idarelerine devredilir.

25 Nisan 1966 tarihine kadar tahakkuk etmiş bekçi ücretleri ve bakayası da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre il özel idarelerince tahsil edilir ve ek bekçi teşkilatı bütçesine irat kaydolunur.

Geçici Madde 4 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte il genel meclisleri toplantı halinde değilse, bu kanunla il genel meclisine verilmiş olan görev ve yetkiler bir defaya mahsus olmak üzere il daimi encümenlerince ifa olunur.

Geçici Madde 5 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte belediye meclisleri toplantı halinde değilse takdir ve tevzi komisyonuna seçilecek asıl ve yedek belediye meclisi üyeleri belediye encümenince seçilir.

Ticaret odaları meclisi toplantı halinde değilse, bu kuruldan seçilecek asıl ve yedek üye ticaret odası üyeleri arasından oda yönetim kurulunca seçilir.

Geçici Madde 6 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği yıla mahsus olmak üzere bekçi paraları tahakkuk ve tahsil edilinceye kadar bekçi teşkilatı mensuplarına verilecek ücretler, mevcut bekçi paraları ile karşılanamazsa bilahare mahsubu yapılmak üzere il özel idarelerince aylık ve ücret tertiplerinden ödenir.

Geçici Madde 7 – Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı mensuplarının aylıkları ve her türlü özlük hakları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre iktisap ettikleri bilcümle haklar, 24/04/1966 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynen devam eder.

Yukarıdaki fıkrada zikredilen haklara ait intibaklar 24/04/1966 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılır.

Geçici Madde 8 – Bütçelerinin aylık ve ücret tertiplerinde ödenek bulunmaması sebebiyle bekçi ücretlerini ödeyemeyen özel idareler borçlanmak suretiyle bekçi ücretlerini ödemişlerse borçlanılan miktar geçici 6 ncı maddenin 1 inci fıkrasındaki hükme göre tahsil edilen bekçi parasından alınmak suretiyle mahsubedilir.

Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

298 yorum yapıldı

commenter

bayanlar ıcın bu şans varmı.

commenter
muhtesim kaya | Mart 13th, 2013 - 18:34

Muhtesim kaya. 176 boy 77 kiloyum şu an bir özel şirkette özel guvenlik görevlisiyim. Açık lisede okuyorum kısa bir zaman sonra mezun okuyorum. Yeni alınacak olan bekçi alımları için baş vuruyorum. Teşekkürler

commenter

nereden başvurabilecez

commenter

her yaşta memur alımı yapılıyomu

commenter
başvuru nereden yapılacak | Mart 13th, 2013 - 18:39

başvuru nerden yapılacak

commenter

Slm ben 1.68boyunda 65kilo orta okul mezunuyum basvuru icin sartlar neler dir tesekkurler..

commenter
Erdi Boyraz | Mart 13th, 2013 - 20:22

1.77 boy 72 kilo vucudumda hicbir yara izi veya darbe yok basvurmak istiyorum

commenter

boy ve kılo sınırı varmı ?
basvuru ne zaman

commenter
SAVAŞ KARATAŞ | Mart 13th, 2013 - 21:10

end meslek lisesi mezunuyum b sınıfı ehliyetim src belgelerim ve piskoteknik belgemde var askerligimi yaptım 25,06,1979 dogumluyum iş arıyorum boyum 1,75 kilom 80 bilginize arz ederim

commenter

orta okul mezunuyum 170 boyundayım bekçilik için başvuru yapmak istiyorum hiçbir sıkıntım yokdur ayrıca askerlik görevimi doguda yapdım tşk edirim.

commenter
mehmet sait boz | Mart 13th, 2013 - 21:57

Başvurular ne zaman ve nereye yapılacak….

commenter
rifat özdemir | Mart 13th, 2013 - 22:11

slm boy 1.76 kilo 76 orta okul mezunuyum yaş 23
bi de askerlimi dağcı komando olarak yaptım
arz ederim saygılar

commenter

Ö.G.G lisiyim kimlikli.başvurular nerede,nezaman yapılacak bilgisi olan lütfen yazsın bilginize..

commenter

nezaman basvura biliriz nezaman son

commenter

lıse terk 1.84 boy 80 kılo askerde jandarmaydım
doguda gorev yaptım 1987 dogumluyum ıstanbuda
yasıyorum bekcılık goreuını yapmak ıstıyorum

commenter

ortaokul mezunuyum ıstanbulda yasıyorum
1987 doğumluyum 1.80 boy 76 kılo 5415876416

commenter

lise mezunuyum konyada yaşıyorum 1990 dogumluyum 1,85 boy 83 kilo 0553 269 1582

commenter

başvurular ne zaman olacak egm den bu konu hakkında net bir haber yok sitede alım yapıyoruz .. gibi bir ibare … haber kaynagı yok nerden ben anlamıyorum.

commenter

22 yaşındayım mezuniytim lise terk askerliğimi yaptım başvuruda bulunmak istiyorum lütfen cevap bekliyorum boy 1.80 kilo 74 bekçilik için başvurucam aynı zamanda özel güvenlik eğitimi görüyorum

commenter

Daha açık bilgi yok mu ya? başvuru tarihi, başvuru adresi ve gerekli evraklar gibi….??

commenter
gökhan karataş | Mart 14th, 2013 - 13:31

Merhaba istanbulda yasiyorum 1.75 boyum 65 kiloyum basvuruda bulunmak istiyorum. Tesekkurler. 0533 311 09 42

commenter

başvuru nerden yapılacak

commenter

Başvuru şartları neler, nereye başvurucaz?

commenter
Serdar DOĞAN | Mart 14th, 2013 - 18:07

31yaşında,lise mezunu 1.71 boyunda75kiloyum başvuruda bulunmak istiyorum

commenter
Aykut keskin | Mart 14th, 2013 - 18:33

üniversite mezunuyum başvuruda bulunmak istiyorum başvurular ne zaman başlayacak acaba?

commenter
MUSTAFA NARİÇİ | Mart 14th, 2013 - 18:40

ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA KUTLUYORUM…. TAM BANA GÖRE BİR FIRSAT BEN GECE KUŞU ….

commenter
MUSTAFA NARİÇİ | Mart 14th, 2013 - 18:42

BAŞARILI OLACAĞIMA İNANIYORUMMMMM…. GECEYİ GÜNDÜZ GÜNDÜZÜ GECE OLARAK BİLEN BİR KİŞİYİM

commenter
Dinçer UFACIK | Mart 14th, 2013 - 19:17

1.75 Boy 69 Kilo Lise Mezunuyum İkametim Antalya Ehliyetim Var (E) 0554 909 24 32

commenter
erdal dönmez | Mart 14th, 2013 - 19:54

basvuru tarıhlerını bızlere bıldırebılecekmısınız acaba 1.84boy 84 kılo izmir tire

commenter
abdurrahman tek'n | Mart 14th, 2013 - 21:36

bende basvurmak istiyorumn nasil basvuracagiz

commenter
abdurrahman tekin | Mart 14th, 2013 - 21:41

buda benim cep numaram 0538 639 60 53

commenter
abdurrahman tekin | Mart 14th, 2013 - 21:41

basvurular ne zaman aciklanacak

commenter
osman şıpşak | Mart 14th, 2013 - 22:58

1.84 boy 75 kilo başvuru tarihini veya tel numaramdan bilgi verirseniz sevinirim 05445191404

commenter

nasil ve ne zaman başvurmamız gerekiyor

commenter
ilkay karga | Mart 15th, 2013 - 01:30

nasil basvuru yapacaz bilgisi olan varmi lise mezunuyum ozel guvenlik hizmetinde calisiyorum

commenter

Merhaba 25 yaşındayım lise mezunuyum açıköğretim unv okuyorum özel güvenlik kartım var 1.75 boyum var bu işe kendimi uygun görüyorum.

commenter
özgür ergül | Mart 15th, 2013 - 09:10

başvurular ne zaman yapılacak ve ne şartlar isteniyor başvuru için örneyin,yaş sınırı varmı teşekkürler.

commenter
ayhan aydın | Mart 15th, 2013 - 10:56

üniversite mezunuyum 1983 kırşehir yaşıyorum

commenter
Mustafa Özgür BOZKURT | Mart 15th, 2013 - 13:15

Aksaray’da ikamet ediyorum.lise mezunuyum. 1984 doğumluyum.askerliğimi yaptım.
1,85 boyunda 85 kğ.

commenter
MUSTAFA ÖZGÜR BOZKURT | Mart 15th, 2013 - 13:22

1984 doğumluyum, Lise mezunuyum. Askerliğimi yaptım. Silahlı güvenlik sertifikasına sahibim.1,85 boyunda 85 kğ. halen özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Aksaray’da ikamet ediyorum. Bekçi görevi için muracatımın kabulunu arz ederim.

commenter

bekcı alımı bas vurular ne zaman, ve nereye bas vurmak lazım ogrene bılırmıyız

commenter

Merhaba adım Tolga 6 yıl özel bir şirketin güvenlik görevlisi pozisyonunda çalıştım boyum:180 kilom :80 ortaöğretim mezunuyum açık liseyi de bitirmek üzereyim ilana başvuru yapmak istiyorum 03.10.1981 doğumluyum

commenter

başvurular ne zaman nerede nasıl baş vuracaz

commenter
melih öztürk | Mart 15th, 2013 - 16:43

başvuru nereye ve tarihi ne zaman

commenter
gökhan peker | Mart 15th, 2013 - 17:07

bu işe ihtiyacım var tam bana göre

commenter
mustafa yakar | Mart 15th, 2013 - 18:00

maaşlı personel plarak çalışmak tlf:0542 557 64 21

commenter

ben sinan yıldırım 21 yaşındayım lise mezunuyum kilo altmış boy 1.79
başvuru ne zaman başlayacak ?

commenter
Mustafa YAKAR | Mart 15th, 2013 - 18:07

Tlf: 0542 557 64 21

commenter
Onur Arıkan | Mart 15th, 2013 - 19:23

Acil böyle bır işe ihtiyacım var yeni evliyimmm ve işsizim

commenter
nazım koç | Mart 15th, 2013 - 19:27

slm 19 yaşın dayım açık lise okuyorum askerlik yapmadım tecilliyim 1.76 boy 70 kiloyum angara da yaşıyorum

commenter
kazım önal | Mart 15th, 2013 - 19:38

1,90 boyunda 76 kg meslak lisesi mezunuyum, güvenlik sertifika ve(b)sınıfı ehliyetim var. Bu işte başarılı olacağıma inanıyorum teşekkerler.

commenter
emrah uluçay | Mart 15th, 2013 - 19:39

başvuru nasıl nereye yapılacak

commenter
Güray EROĞLU | Mart 15th, 2013 - 19:54

Merhaba 23 yaşındayım Erzincan Meslek Yüksek okulunda okuyorum.Boyumun uzunluğu 1.78 dir.

commenter
mehmet karaman | Mart 15th, 2013 - 20:36

Ne zaman bas vurular basliyor ve nerden yapilacak

commenter
goksel ulker | Mart 15th, 2013 - 20:40

Bas vuruda35yaslarda aliniyormu ki

commenter

Mrb 24 yasindayim 1.90 boy 85 kiloyum ortaokul mezunuyum 533 712 41 12

commenter

Mrb 1.72 boyunda 70 kilo 1987 dogumluyum askerliğimi jandarma tim askeri ve subay şoförü olarak yaptım 5439197110

commenter
ayhan adsız | Mart 15th, 2013 - 21:42

lise mezunuyum 1.72 boyum var bekçi olmak istiyorum ama forumu nerden dolduracagız acaba

commenter
Süleyman Gümüşbaş | Mart 15th, 2013 - 21:47

Yaş 25 , Boy 1.78 , Kilo 75 Ortaokul mezunuyum 05355093598

commenter
tuncay çelik | Mart 15th, 2013 - 22:13

bas vuruyu nerden yapacağız

commenter

boy 1.72 kilo 72 lise mezunuyum 05415042731

commenter
Nurbay Kamış | Mart 16th, 2013 - 09:49

Yaş 23 , Boy 1,65 Kilo 70 OrtaOkul Mezunuyum
0545 260 76 10

commenter

merhaba 1.75 boy güvenlik belgem var orta okul mevzun güvenlik işini 8 sene yapıyorum yas 37 bekçi olmak istiyorum şartlar uygunsa tel 05435835148

commenter
Gökhan ÖZCAN | Mart 16th, 2013 - 11:40

Selam Öncelikle ben Türkiye Genelinde Vücut Geliştirme ve Kıck-Box Sporunda dereceli Sİlahlı ve VIP Koruma eğitim Belgelerine sahibim Şu an Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışıyorum, yıllardır en büyük hayalim Polis Memuru olmaktı bu konuda yardımcı olursanız sevinirim… 0535 273 09 53

commenter

merhaba mersin merkezde oturuyorum yaşım 23 boy:1.70 boyunda 60 kilo askerligimi tamamladım jandarma er olarak yaptım iş arıyorum lise terk geregıne arz ederim 05313828538

commenter
necmettin polat | Mart 16th, 2013 - 13:22

boy 178 cm kg 70 lise mezunuyum ne zaman nasıl muracaat etmem gerekiyor tel 531 652 46 47

commenter
serdal Düzer | Mart 16th, 2013 - 15:38

mrb yaş 28 boy 1.72 orta okul mezunuyum güvenlik sertifikam var su anda şöförlük yapıyorum bekçi olmak istiyorum 05465725945

commenter

istanbulda yaşıyorum boy 1.70 kilo 65 lise mezunuyum

commenter

istanbulda yaşıyorum boy 1.76 kilo 65 lise mezunuyum tel;05356854456

commenter

Slm,1,70 boy,62 kilo,yaşım 32,orta okul mezunuyum.Yanlız nereye nasıl başvuru yapacağımı bilmiyorum.Saygılar.

commenter

bayanlar girebiliyor mu acaba?

commenter

170 boyum 59 kilo ögg sertifikam var silahlı aöf 3. sınıf öğrencisiyim 25 yaşındayım

commenter
slm ben müslim | Mart 16th, 2013 - 18:19

m 1.75 boy silahlı güvenlik belgem var.yaşım 30 bekçi olmak istiyorum şartla uygunsa tel 05377040282

commenter
hikmet levent | Mart 16th, 2013 - 19:41

başvurular ne zaman?

commenter
hüseyin sönmezsoy | Mart 16th, 2013 - 20:06

selamun aleyküm ben 182 boyunda yaş 22 kilo 72 orta okul muzunuyum batmanlıyım uygunsa tel:05384198736

commenter

ben yunus emre yıldıray 05,10,1989 doğmluyum boyum 1,82 kilom 74 askerliğimi yaptım koşullar uygun görülürse sözleşmeli bekçi olmak istiyorum teşekkürler… 0543 513 11 00

commenter
kasım sönmezsoy | Mart 16th, 2013 - 20:39

meraba. boy 1.76 yas 26 orta okul mezunuyum 05309691381

commenter
ERGÜN DENİZ | Mart 16th, 2013 - 22:23

ergün deniz 1,70 BOYUM 65 KİLOM YAŞIM 23 UYGUNSAM BİLGİ VERMENİZİ ARZ EDERİM.0538 546 03 68

commenter
sedat yılmaz | Mart 16th, 2013 - 22:56

önlisans mezunuyum nerden başvuru yapılacak

commenter
ufuk özdemir | Mart 16th, 2013 - 23:10

askerliğimi yaptım 1990 doğumluyum 1.70 boyunda 74 kiloyum bu işin bana uygun oldugunu düşünüyorum

commenter
ufuk özdemir | Mart 16th, 2013 - 23:11

askerliğimi yaptım 1990 doğumluyum 1.70 boyunda 74 kiloyum bu işin bana uygun oldugunu düşünüyorum 05389882332

commenter

arkadaşlar yaş sınırı 25 26 dan gün almamak başvuru tarhi henüz netlik kazanmadı

commenter

1977 doğum 179 boyundayım izmirde ikamet ediyorum hiç bir sorunum hastalığım yoktur bekçilik için başvuru yapmak istiyorum tel 05384767675 5369969092

commenter

merhaba ben levent çelik yaş 28 boy 1.80 kılo 85 lise mezunuyum uygun görülürse bekçi olmak sonrada polıs olmak ıstıyorum

commenter

ortaokul mezunuyum vanda ikamet ediyorum bekçilik basvuruları ne zaman yapılıcak

commenter

mrb adım uğur soy adım demirci boy 180 kılo 85 lise mezunuyum (üni terk) silahlı guvenlik kimlik kartım var ve şu an issizim kosullar uygun görülürse bünyeniz altında egm yakısır bir sekilde görev yapmak istyrum ilgi alakanıza sunarım 0533 021 11 26 darıca/KOCAELİ

commenter
Murat UZUNOĞLU | Mart 17th, 2013 - 17:18

1974 Ankara doğumluyum. boy 1.75 Endüstri meslek lisesi Elektrik bölümü mezunuyum. 05388240364

commenter

izmirde oturuyorum 180 boyundayım 90 kiloyum guney doguda yaptı askerlıgımı

commenter

ismim ahmet aydın boy 1.80 kilo 85 1976 dogumluyum kırıkkaleliyim lisemezunuyum silahlı güvenlik sertifikam var egerki beni bekci yaparsanız bekarım evlenmeyi duşünüyorum numaram 05376511678

commenter

1975 ankara doğumluyum İ.H.Lisesi mezunuyum e ehliyetim var hep polis olmak istemişimdir ama olamadık imkan verilirse bekçi olabilirim teşekkürler 05327618996 Ankara

commenter

yaşın 25 olduğu söyleniyor bence yaş şartı düşük inşallah fazla olur devlet özel güvenliklerden istihdam etse daha verimli olur hayırlısı bakalım.

commenter
AYDIN GÜMÜŞ | Mart 17th, 2013 - 22:32

1970 dogumluyum bu bekçilik ne zaman basvurular olacak vereye basvuralacak yas sınırı varmı sans bızede gülermi lütfen 0535 373 20 02 tel telefona bıldırmelerı rıca olunur

commenter

1 9 8 7 dogumluyum 1.90 boyunda 94 kiloyum sporcuyum vucut geliştiriyorum nerde ne zaman yapılacak başvuru ne zaman yapılacak.

commenter

1976 konya doğumluyum 05415828080

commenter

slm 1988 dogomlum nereye başvuru yapacaz

commenter

başvurular nereye be ne nzaman yapılacaktır

commenter

arkadaşlar ben aradım emniyeti fakat tam bir şey yokmuş yani daha belirsiz

commenter
veli yalçın | Mart 18th, 2013 - 15:43

1.75 BOYUNDA 65 KİLOYUM ANTALYA DOGUMLUYUM 25 YAŞINDAYIM LİSE MEZUNUYUM 05382671164

commenter

başvuruyu nereden yapıyoruz bilen varsa yardımcı olun

commenter

ben hüseyin 24 yaşindaym 1.68 by 65 klym uygunsa numaram 0507 269 52 59

commenter

ben bahadır 36 yasındaym 1.80 by 74 klym uygunsa numaram 0535 789 84 76

commenter

başvurular ne zaman başlıyor başlamamış galiba

commenter

ben hüseyin 24 yaşindaym 1.68 by 65 klyum açık lise okuyorum uygunsa numaram 0507 269 52 59

commenter

slm adım faruk 23 yasındayım ıstanbulda yasıyorum askerlıgımı doguda yaptım acık lıse okuyorumm boy 1 69 kılo 72 tel 05377922658

commenter

başvurular nezaman yayınlanacaktır bilgiverırsenız sevinirim teşekkürler…

commenter
ahmet dogan | Mart 18th, 2013 - 19:52

1988 dogumlu orta okul mezunu 1.80boy 70 kg irt:0543 326 53 31

commenter

selam ben Nurettin Diyarbakırlıyım 26 yaşındayım 1.78 cm boyundayım 120 kilodayım lise mezunuyum ayreten Açıköğretim Fakültesinde okuyorum 2. sınıf öğrencisiyim muracaatlar için nereye başvurabilirim… tlf:542 298 70 86

commenter
ramazan cetin | Mart 18th, 2013 - 21:33

merhaba ben adanadan katılımınıza katılıyorum ben de devletım mılletımın can ve malını korumak ıcın devletımın bekcı aramasına kayt olmak ıstıyorum ınsanını mılletını ve tum ınsanlara bu hızmetımı en layıkıylen yapmak ıstıyorum ne olur arayıp benıde secın hayatımda tek ısteyım devletıme hızmettır bunuda cok ıstıyorum 05301509735

commenter

1989 doğumluyum 1.75 boyundayım 78 kiloyum İzmir’de İkametgah ediyorum güvenlik konusunda bilgim var bana nereye başvurulacağını mail atarsanız sevinirim.İyi çalışmalar

commenter

Basvuru ne zaman olacak bilgi verebilirmisiniz 05377709819

commenter

ankarada ikametkah ediyorum boy 175 kilo 74 yaşım 28. bekçilik için başvurmak istiyorum ama nerden vuruluyor bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar

commenter
şakir uzel | Mart 19th, 2013 - 12:50

orta okul mezunuyum evliyim 1.78 boy 90 kilo askerliğimi asayiş jandarma olarak yaptım 1989 doğumluyum çankırılıyım ankarada ikamet ediyorum ehliyetim var (b) 0 530 068 93 18 başvuru formuna nasıl ulaşırım. iyi çalışmalar dilerim

commenter
yaşar koç | Mart 19th, 2013 - 17:23

slm ben İstanbulda ikamet ediyorum 25 yaşındayım ehliyetim var özel güvenlik kimlik kartım var silahsız lise terkim doğankoç özel güvenlik firmasında 4 yıldır çalışıyorum askerliğimi paşa koruması olarak yaptım artı koruma diplomam var boy 1.73 kg 72

commenter
ceyhun sezginler | Mart 20th, 2013 - 11:32

selam ben denizliden ceyhun güvenlik görevlisiyim 1.73byundayım72klodayım emliyetimizde sezlerle mücadele ederek görevlendirilmekden gurur duyarımgörevimde başarılı olarak emliyetimizi memnun etmek için elimden geleni yaparım saygılırımla ceyhun 05432108862 05432108861

commenter
İLHAN AYDOĞDU | Mart 20th, 2013 - 12:53

ORTAOKUL MEZUNUYUM AÇIKÖĞRETİM LİSE OKUYORUM 1.65 KİLOM 68 KİLOM GÜVENLİK SERTİFİKAM VAR KÜTAHYA DA İKAMET ETMEKTEYİM BAŞVURULAR NE ZAMAN

commenter
fatih durmuş | Mart 20th, 2013 - 21:49

Ben fatih durmuş orta okul mezunuyum 1.83cm boyum 75 kgluyum bekçi iş başvurusu nasıl yapabilirim 0597 396 98 95

commenter
fatih durmuş | Mart 20th, 2013 - 21:51

0537 396 98 95 numaram

commenter
serkan ünsal | Mart 20th, 2013 - 22:59

yaşım 26 kilom 80 boy 1,85 lise mezunuyum manisada ikamet ediyorum evliyim bu tam bana göre bi meslek başvuru bilgilerinizi bekliyorum 05416658890

commenter

özel güvenlik görevlisiyim. ankaradayım.başvurulardan haberdar olmayı çok isterim.

commenter

ev kızıyım 23 yasındayım lıseye acık ogretımden devam edıyorum izmirde ikamet edıyorumm gerekeyen yerlere muracat etmek ıstıyorum ulasırsanız sevınırımm

commenter

mrhb ben cüneyt çoban yaş 23 boy 1.85 kilo 85 askerligimi jandarma komando olarak yaptım bekçilik başvurusu için baş vurdum tel 05394410238

commenter
turgay boztepe | Mart 21st, 2013 - 23:25

arz ederseniz bende egm bekcilik görevinde bulunmak istiyorum

commenter
doğan kılıç | Mart 22nd, 2013 - 00:58

osmaniye ilinde ikahmet etmekteyim meslek lisesi mezunuyum 1.85 boy 75 kiloyum tel:05422340351

commenter

1.80 boydayım 1967 doğumluyum bekçi olmak istiyorum ortaokul mezunuyum

commenter

İSMİM SALİH ARKADASLAR ALINACAK PERSONEL BASVURU ŞARTLAR VE BİLGİLER BU SEKİLDE OLABİLİR BÜYÜK İHTİMALLE BU SEKİLDE OLUCAKDİR AMA YENEDE BAZİ KONULARDA DEGİSİKLİK YAPİLABİLİR BAYAN ALIMI OLUP OLMADIGII KONUSUNDA TAM BİR BİLGİYE SAHİP DEYİLİM AMA BAYAN ALIMIDA YAPILABİLİR EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ VE İÇİSLERİ BAKANLİGİ BU ALIMI BİRLİKDE YÜRÜTECEKLER BU GECMİS YİLLLARA AİİT ALİMLARLA İLGİLİ BİLGİSİDİR DEVLETİMİZ İCİN MİLLETİMİZ İCİN HAYİRLİ OLUR İHSALLAH BU SEKİLDEKİ PERSONEL ALİMİ…..

yönetici notu: Yorumunuz çok uzun olduğundan geri kalanı haberin içine dahil edilmiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

commenter

boyum1.70 kilo70 yaş 25

commenter

boyum1.70 kilo70 yaş 25 lise mezunuyum bekçi olarak çalışmak istiyorum izninizle 05346738574

commenter
fatih kakız | Mart 22nd, 2013 - 22:56

ben de merak ıcınde ceklıyorum

commenter

olum ya herkes buraya abuk sabuk şeyler yazmış müracat burdan mı yapılıyor bu cahillikle bekçi olcaksınız bide bekçi olacak kişi numarasını burda verirmi bekleyin emniyet genel müdürlüğü sitesinde yayınlıycakmış herkes yaş kilo boy yazmış burdan sizi arıycaklar sanki işe alındın diye

commenter
Adem Halıcı | Mart 23rd, 2013 - 15:05

1.78 boyundayım kilo 75 orta okul mezunuyum 25 yasındayım şuan işsizim izniniz olursa bekçi olarak çalısmak istyorum 0534 482 58 87

commenter
FAtih çavtekin | Mart 23rd, 2013 - 15:08

1.82 boyundayım kg 82 lise mezunuyum 22 yasındayım şuan işsizim bekçi olarak çalısmak istyorum.
0554 692 47 95

commenter
Adem Halıcı | Mart 23rd, 2013 - 15:11

1.80 boy kg 75 25 yasındayım bekçi olarak çalısmak istiyorum. 0534 482 58 87

commenter
ercan çiçek | Mart 23rd, 2013 - 15:33

adım ercan çiçek boy 1.80 kilo 74 yaş 24 silahlı özel güvenlik kımlik kartım var lise mezunuyum 2 yıllık aöf de adalet bölümü okuyorum tokat niksarda ikamet ediyorum bekçi olarak görev almak istiyorum sonrasında yükselmek istiyorum güvenlik olarak istanbulda çalıştım bu işe ihtiyacım var şimdiden ilgilendiğiniz için teşekkür ederim numaram 542 432 57 65

commenter

basvurular ne zaman olcak bende silahlı guvenliğim cvp

commenter
atillah ağerli | Mart 24th, 2013 - 17:51

gençler tayyip erdoğanın seçim yatırımıdır. bakın tam seçimden hemen önce alınacaktır amaçları oy almak başka bir şey yok sizin gibi garibanları sömürmek alay etmek bakın seçimler bittikten sonra nasıl kapıda paspas gibi olacaksınız ister inanın ister inanmayın hey bizim gençlik hey beş parasızlığa mahkum gençlik açıyorum başkada bir şey demiyorum türkiye sizin gibiler in elinde ise daha çok sömürürler bu ülkeyi bende olsam bende tayyip amcamız gibi yaparım aslan tayip başkanları içinde en kurnaz en üç kağıtçı adam yok böyle bir adam dünyaya gelmedi iki çarşafı yasağını kaldırdı diye dünyanın zenginleri arasına girdi tekeli sattı köprü otobanları sattı önüne geleni satıyor bu adam ptt yide satacak …

commenter
ERKAN BAYRAK | Mart 25th, 2013 - 13:52

ERKAN BBAYRAK 1.70 BOYUNDA 63KİLODAYIM BU SANSI İYİDEGERLENDIRMEK ISTIYORUM POLIS OLMAYI COK ISTEDIM AMA NASIP OLMADI İNSALLAH BU DİLEGIM OLUR Bİ BİLGİ VERIRSENIZ SEVINIRIM…SAMSUNDAN SEVGILER…

commenter
Nurettin Aycelebi | Mart 25th, 2013 - 16:37

176 boy 75 kg silahlı güvenlik sertifikam var.bursada ikamet ediyorum.5306923563

commenter
Miraç DEMİR | Mart 25th, 2013 - 20:46

Meraba benim adım Miraç DEMİR Erzurumluyum Erzurumda yaşıyorum yaşım 24 boyum 1.70 kilom 72 gsm numram 05387141842 sizden cvb gelmesini arz ederim tşklerimi sunuyorum …

commenter
çapan albayrak | Mart 25th, 2013 - 22:06

basvuruyu nereden yapmamız gerekıyor bılgı verın
0542 732 68 00

commenter

Ne kadar sacma yorumlar yapılıo adam boy kilo ölcülerini yazmış sanki alımı int sitesi yapıo :) :):):):)

commenter

arkadaslar başvuru formunu nerdn doldurucaz?

commenter

basvurular ne sekılde ve hangı tarıhler arasında olacak bılgı lutfen

commenter

başvurular ne zaman başliyo nere baş vuruyoruz..

commenter

başvuruları nerde nasıl ne zaman yapıyoruz siz ona cevap verin hele mezunluğununu sorman önemli değil işte özel yetenek sınavına tabi tutulacaksınız girip geçecen sen üniverste mezunu olsan bile bu özel yetenek sınavını geçemeden işe girme şansın yok

commenter

slm ben yılmaz 180 boyunda ortaokul mezunuyum askerligimi yaptım yaş 24 nezaman alımlar olacak veya sınıvı

commenter

mrb. 1985 ankara doğumluyum ve ankarada ikamet etmekteyim. boyum 1.73 kilo 75. askerlik dönemimin acemi birlik bittikten sonra usta birliğimin 3 ayının HAKKARİ-ÇUKURCA geri kalan dönemini KUZEY İRAK (darsinki) üst bölgesinde yaptım çetin bir askerlik dönemi oldu askerde alınması zor olan (ONUR) belgesini aldim. toplumsal olaylara mudahale mangalarında en ön saflarda yer aldım(JOP KULLANMA KELEPÇE TAKMA VE YAKIN MUHAREBE) eğitimleri aldım. bu iş imkanı guzel türkiyemizin sakin,huzurlu ve türkiyemizin örnek bir ülke olması için iyibir olanak. ARZ EDERİM….
CEP:0543 309 48 63 ..

commenter
yakup clçetinkaya | Mart 28th, 2013 - 18:41

slm. bekci alimlari hersene yapiliyormu sinavlar nasil

commenter
galip yekta | Mart 28th, 2013 - 20:21

allah askına ya nasıl nereye kıme nereden bas vuru yapıyoruz bı yardımcı olun ya.5056399443

commenter

herkez e selam arkadaslar 2 yıllık aöf özel guv ve koruma bölumu mezunuyum. 10 seneden beri silahlı guvenlıgım yasım 37 bakalım bende beklıyorum ama bıraz uzak yas olarak ban. nasip

commenter
emre karagöz | Mart 29th, 2013 - 13:12

sinavlar nelerden olacak ne zaman sinavlar arkadas ya meslek lisesi mezunuyum askerligiimi yaptim 05425982172

commenter

:D :D helal sana yahya :D :D

commenter
Mehmet Fatih SARP | Mart 29th, 2013 - 14:38

MEHMET FATİH SARP 1983 YOZGAT DOĞUMLUYUM 15 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR AYDIN DİDİMDE İKAMET ETMEKTEYİM.BEKARIM.BOY 175 KİLO 70 HERHANGİ BİR SAĞLIK PROBLEMİ BULUNMAMAKTADIR.İNGİLİZCE BİLMEKTEYİM.B SINIF EHLİYETİM BULUNMAKTA 3 YIL HALK BANKASINDA GÖREV YAPTIM.AİLEVİ NEDENLERDEN DOLAYI KENDİ İSTEĞİMLE ŞİRKETİMLE OLAN ANLAŞMAYI FESH EDİP İSTİFA ETTİM.BANKANIN DÜZENLEDİĞİ ÇEŞİTLİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİNDE VE SEMİNERLERİNDE BULUNDUM.ÜNİVERSİTEYİ DIŞARDAN OKUMAKTAYIM.AÖF İKTİSAT DÜZGÜN DİKSİYONA SAHİP OLMAM LA BERBAER AYRICA ETKİLİ İLETİŞİM SERTİFİKAM BULUNMAKTADIR.5188 SAYILI KANUNUN ÖGG YASASININ GÖREV VE YETKİLERİMİ EKSİKSİZ BİLMEKTEYİM.YAKIN KORUMA UZAK KORUMA HIRSIZLIK YANGIN MÜDAHELE İLK YARDIM VE BANKACILIK İŞLEMLERİ GİŞE PAZARLAMA OPERASYON KREDİLER HAKKINDA MÜSTERİ İLETİŞİMİ AÇISINDAN ÖN BİLGİYE SAHİBİM. İHTİYAÇ OLAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYONU İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİMİ BELİRTTİM.GÜVENLİK EĞİTİMLERİNDE VE SEMİNERLERİNDE AKTİF ROL ALDIMGÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK BENİM YETENEK VE DENEYİMLERİME UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.SİZİN BEKLENTİLERİNİZİ VE BENİM YETENEK VE TECRÜBELERİMİ KULLANARAK BÜNYENİZDE GÖREVİMİ İCRA EDİP BENİ DEĞERLENDİRMENİZİ İSTİYORUM.ÖZGEÇMİŞİMİ CV DE BELİRTTİM.SİZİNLE BERABER ÇALIŞMAKTAN VE AYNI ORTAMDA BULUNMAKTAN ONUR DUYARIM.

KPSS PUNANI: 60,737

SAYGILARIMLA
MEHMET FATİH SARP

Mesleğiniz/Ünvanınız Güvenlik Görevlisi – Şef – Amir
Çalışma Durum Çalışmıyor
Deneyimi/Çalışma Süresi 5-10 Yıl
Bilgi
04.2012 – 10.2012 THE HOLİDAY RESORT HOTEL DİDİM DİDİM- Türkiye

Güvenlik Şefi Tam Zamanlı
Modern techizatlarla donatılmış ve kriterleri özenle belirlenmiş Özel Güvenlik Görevlileri ve Profesyonel Yönetim Kadrosu ile, 5188 sayılı Kanun hükümlerine göre kamu ve özel kuruluşlarına ait tesis ve işletmeleri tehdit ve tehlikelere karşı koruyarak çalışanlarının ve otel müşterilerinin can güvenliğini sağlamaktadır.Güvenlik görevlilerini kordineli bir şekilde dağılımını gerçekleştirmek ve uyumlu çalışmalarını sağlamak.

10.2010 – 05.2011 ÇAĞDAŞ HOLDİNG -BODRUM Muğla – Bodrum

Güvenlik Amiri Tam Zamanlı
Holding bünyesinde projelerde Modern techizatlarla donatılmış ve kriterleri özenle belirlenmiş Özel Güvenlik Görevlileri ve Profesyonel Yönetim Kadrosu ile, 5188 sayılı Kanun hükümlerine göre kamu ve özel kuruluşlarına ait tesis ve işletmeleri tehdit ve tehlikelere hırsızlığa karşı koruyarak çalışanlarının ve müşterilerinin can güvenliğini sağlamaktadır.

04.2010 – 09.2010 CLUB TARHAN 5 yıldızlı otel DİDİM Aydın didim

Güvenlik Şefi Tam Zamanlı
Modern techizatlarla donatılmış ve kriterleri özenle belirlenmiş Özel Güvenlik Görevlileri ve Profesyonel Yönetim Kadrosu ile, 5188 sayılı Kanun hükümlerine göre kamu ve özel kuruluşlarına ait tesis ve işletmeleri tehdit ve tehlikelere karşı koruyarak çalışanlarının ve otel müşterilerinin can güvenliğini sağlamaktadır.

03.2007 – 03.2010 T.HALK BANKASI A.Ş – Didim şubesi Aydın didim

Güvenlik Memuru Tam Zamanlı
başkent güvenlik firmasına bağlı 3 yıl halk bankasında görev yaptım.bankanın düzenlediği çeşitli güvenlik eğitimlerinde ve seminerlerinde bulundum.bankacılık işlemleri gişe pazarlama operasyon krediler hakkında iletişim açısından ön bilgiye sahibim.ayrıca hırsızlık yangın müdahele ilk yardım uzak yakın koruma para transferi konusunda bilgi sahibim.

2006 dan beri
PROFOSYONEL ÖZEL GÜVENLİK

MEHMET FATİH SARP 1983 YOZGAT DOĞUMLUYUM 15 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR AYDIN DİDİMDE İKAMET ETMEKTEYİM.BEKARIM.BOY 1.75 KİLO 70 HERHANGİ BİR SAĞLIK PROBLEMİ BULUNMAMAKTADIR.İNGİLİZCE BİLMEKTEYİM.B SINIF EHLİYETİM BULUNMAKTA 3 YIL HALK BANKASINDA GÖREV YAPTIM.AİLEVİ NEDENLERDEN DOLAYI KENDİ İSTEĞİMLE ŞİRKETİMLE OLAN ANLAŞMAYI FESH EDİP İSTİFA ETTİM.BANKANIN DÜZENLEDİĞİ ÇEŞİTLİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİNDE VE SEMİNERLERİNDE BULUNDUM.ÜNİVERSİTEYİ DIŞARDAN OKUMAKTAYIM.AÖF İKTİSAT DÜZGÜN DİKSİYONA SAHİP OLMAM LA BERBAER AYRICA ETKİLİ İLETİŞİM SERTİFİKAM BULUNMAKTADIR.5188 SAYILI KANUNUN ÖGG YASASININ GÖREV VE YETKİLERİMİ EKSİKSİZ BİLMEKTEYİM.YAKIN KORUMA UZAK KORUMA HIRSIZLIK YANGIN MÜDAHELE İLK YARDIM VE BANKACILIK İŞLEMLERİ GİŞE PAZARLAMA OPERASYON KREDİLER HAKKINDA MÜSTERİ İLETİŞİMİ AÇISINDAN ÖN BİLGİYE SAHİBİM. İHTİYAÇ OLAN POZİSYONU İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİMİ BELİRTTİM.GÜVENLİK EĞİTİMLERİNDE VE SEMİNERLERİNDE AKTİF ROL ALDIM GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK BENİM YETENEK VE DENEYİMLERİME UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.SİZİN BEKLENTİLERİNİZİ VE BENİM YETENEK VE TECRÜBELERİMİ KULLANARAK BÜNYENİZDE GÖREVİMİ İCRA EDİP BENİ DEĞERLENDİRMENİZİ İSTİYORUM.ÖZGEÇMİŞİMİ CV DE BELİRTTİM.SİZİNLE BERABER ÇALIŞMAKTAN VE AYNI ORTAMDA BULUNMAKTAN ONUR DUYARIM.

KPSS PUNANI: 60,737

SAYGILARIMLA
MEHMET FATİH SARP

commenter
Mehmet Fatih SARP | Mart 29th, 2013 - 14:40

MEHMET FATİH SARP 1983 YOZGAT DOĞUMLUYUM 15 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR AYDIN DİDİMDE İKAMET ETMEKTEYİM.BEKARIM.BOY 175 KİLO 70 HERHANGİ BİR SAĞLIK PROBLEMİ BULUNMAMAKTADIR.İNGİLİZCE BİLMEKTEYİM.B SINIF EHLİYETİM BULUNMAKTA 3 YIL HALK BANKASINDA GÖREV YAPTIM.AİLEVİ NEDENLERDEN DOLAYI KENDİ İSTEĞİMLE ŞİRKETİMLE OLAN ANLAŞMAYI FESH EDİP İSTİFA ETTİM.BANKANIN DÜZENLEDİĞİ ÇEŞİTLİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİNDE VE SEMİNERLERİNDE BULUNDUM.ÜNİVERSİTEYİ DIŞARDAN OKUMAKTAYIM.AÖF İKTİSAT DÜZGÜN DİKSİYONA SAHİP OLMAM LA BERBAER AYRICA ETKİLİ İLETİŞİM SERTİFİKAM BULUNMAKTADIR.5188 SAYILI KANUNUN ÖGG YASASININ GÖREV VE YETKİLERİMİ EKSİKSİZ BİLMEKTEYİM.YAKIN KORUMA UZAK KORUMA HIRSIZLIK YANGIN MÜDAHELE İLK YARDIM VE BANKACILIK İŞLEMLERİ GİŞE PAZARLAMA OPERASYON KREDİLER HAKKINDA MÜSTERİ İLETİŞİMİ AÇISINDAN ÖN BİLGİYE SAHİBİM. İHTİYAÇ OLAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYONU İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİMİ BELİRTTİM.GÜVENLİK EĞİTİMLERİNDE VE SEMİNERLERİNDE AKTİF ROL ALDIMGÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK BENİM YETENEK VE DENEYİMLERİME UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.SİZİN BEKLENTİLERİNİZİ VE BENİM YETENEK VE TECRÜBELERİMİ KULLANARAK BÜNYENİZDE GÖREVİMİ İCRA EDİP BENİ DEĞERLENDİRMENİZİ İSTİYORUM.ÖZGEÇMİŞİMİ CV DE BELİRTTİM.SİZİNLE BERABER ÇALIŞMAKTAN VE AYNI ORTAMDA BULUNMAKTAN ONUR DUYARIM.
KPSS PUNANI: 60,737
SAYGILARIMLA
MEHMET FATİH SARP

0505-866-89-75

Mesleğiniz/Ünvanınız Güvenlik Görevlisi – Şef – Amir
Çalışma Durum Çalışmıyor
Deneyimi/Çalışma Süresi 5-10 Yıl
Bilgi
04.2012 – 10.2012 THE HOLİDAY RESORT HOTEL DİDİM DİDİM- Türkiye
Güvenlik Şefi Tam Zamanlı
Modern techizatlarla donatılmış ve kriterleri özenle belirlenmiş Özel Güvenlik Görevlileri ve Profesyonel Yönetim Kadrosu ile, 5188 sayılı Kanun hükümlerine göre kamu ve özel kuruluşlarına ait tesis ve işletmeleri tehdit ve tehlikelere karşı koruyarak çalışanlarının ve otel müşterilerinin can güvenliğini sağlamaktadır.Güvenlik görevlilerini kordineli bir şekilde dağılımını gerçekleştirmek ve uyumlu çalışmalarını sağlamak.
10.2010 – 05.2011 ÇAĞDAŞ HOLDİNG -BODRUM Muğla – Bodrum
Güvenlik Amiri Tam Zamanlı
Holding bünyesinde projelerde Modern techizatlarla donatılmış ve kriterleri özenle belirlenmiş Özel Güvenlik Görevlileri ve Profesyonel Yönetim Kadrosu ile, 5188 sayılı Kanun hükümlerine göre kamu ve özel kuruluşlarına ait tesis ve işletmeleri tehdit ve tehlikelere hırsızlığa karşı koruyarak çalışanlarının ve müşterilerinin can güvenliğini sağlamaktadır.
04.2010 – 09.2010 CLUB TARHAN 5 yıldızlı otel DİDİM Aydın didim
Güvenlik Şefi Tam Zamanlı
Modern techizatlarla donatılmış ve kriterleri özenle belirlenmiş Özel Güvenlik Görevlileri ve Profesyonel Yönetim Kadrosu ile, 5188 sayılı Kanun hükümlerine göre kamu ve özel kuruluşlarına ait tesis ve işletmeleri tehdit ve tehlikelere karşı koruyarak çalışanlarının ve otel müşterilerinin can güvenliğini sağlamaktadır.
03.2007 – 03.2010 T.HALK BANKASI A.Ş – Didim şubesi Aydın didim
Güvenlik Memuru Tam Zamanlı
başkent güvenlik firmasına bağlı 3 yıl halk bankasında görev yaptım.bankanın düzenlediği çeşitli güvenlik eğitimlerinde ve seminerlerinde bulundum.bankacılık işlemleri gişe pazarlama operasyon krediler hakkında iletişim açısından ön bilgiye sahibim.ayrıca hırsızlık yangın müdahele ilk yardım uzak yakın koruma para transferi konusunda bilgi sahibim.
2006 dan beri
PROFOSYONEL ÖZEL GÜVENLİK
MEHMET FATİH SARP 1983 YOZGAT DOĞUMLUYUM 15 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR AYDIN DİDİMDE İKAMET ETMEKTEYİM.BEKARIM.BOY 1.75 KİLO 70 HERHANGİ BİR SAĞLIK PROBLEMİ BULUNMAMAKTADIR.İNGİLİZCE BİLMEKTEYİM.B SINIF EHLİYETİM BULUNMAKTA 3 YIL HALK BANKASINDA GÖREV YAPTIM.AİLEVİ NEDENLERDEN DOLAYI KENDİ İSTEĞİMLE ŞİRKETİMLE OLAN ANLAŞMAYI FESH EDİP İSTİFA ETTİM.BANKANIN DÜZENLEDİĞİ ÇEŞİTLİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİNDE VE SEMİNERLERİNDE BULUNDUM.ÜNİVERSİTEYİ DIŞARDAN OKUMAKTAYIM.AÖF İKTİSAT DÜZGÜN DİKSİYONA SAHİP OLMAM LA BERBAER AYRICA ETKİLİ İLETİŞİM SERTİFİKAM BULUNMAKTADIR.5188 SAYILI KANUNUN ÖGG YASASININ GÖREV VE YETKİLERİMİ EKSİKSİZ BİLMEKTEYİM.YAKIN KORUMA UZAK KORUMA HIRSIZLIK YANGIN MÜDAHELE İLK YARDIM VE BANKACILIK İŞLEMLERİ GİŞE PAZARLAMA OPERASYON KREDİLER HAKKINDA MÜSTERİ İLETİŞİMİ AÇISINDAN ÖN BİLGİYE SAHİBİM. İHTİYAÇ OLAN POZİSYONU İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİMİ BELİRTTİM.GÜVENLİK EĞİTİMLERİNDE VE SEMİNERLERİNDE AKTİF ROL ALDIM GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK BENİM YETENEK VE DENEYİMLERİME UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.SİZİN BEKLENTİLERİNİZİ VE BENİM YETENEK VE TECRÜBELERİMİ KULLANARAK BÜNYENİZDE GÖREVİMİ İCRA EDİP BENİ DEĞERLENDİRMENİZİ İSTİYORUM.ÖZGEÇMİŞİMİ CV DE BELİRTTİM.SİZİNLE BERABER ÇALIŞMAKTAN VE AYNI ORTAMDA BULUNMAKTAN ONUR DUYARIM.
KPSS PUNANI: 60,737
SAYGILARIMLA

MEHMET FATİH SARP
0505-866-89-75

commenter
Mehmet Fatih SARP | Mart 29th, 2013 - 14:42

MEHMET FATİH SARP
Didim
0505-866-89-75

commenter
Tuncay Ertugrul | Mart 29th, 2013 - 18:38

1.80 boy 75kilo únúversite mezunuyum inşaat teknikerini okudum askerligimi doguda yaptim bekçilige başvurmak istiyorum 05437105270

commenter

A) Türk vatandaşı olmak,

B) İlkokulu bitirmiş olmak,

C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak,

D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya sakatlığı bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,

E) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüzkızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

F) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet Cezası ile mahkum bulunmamak

commenter

A) Türk vatandaşı olmak,

B) İlkokulu bitirmiş olmak,

C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak,

D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya sakatlığı bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,

E) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüzkızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

F) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet Cezası ile mahkum bulunmamak

commenter
hamza soylu | Mart 30th, 2013 - 18:43

1.70 boyum 30 yaş kilom 60 ortaokul mezunuyum şartlarınız ne olduğunu bilsek ona göre yorum yazardık şuan benim bilgilerim bunlar 05323253654 bilgilendirme olursa sevinirm…

commenter

ya ne zaman başvurular başlıyor bilgisi olan warmi arkadaşlar

commenter

ilan yok ki niye burda yaşınızı boyunuzu telefon numaranızı veriyorsunuz hayret bir şeysiniz..

commenter

başvur napalım :) burası başvurma ilanı mı arkadaşlar kemal sunalın filmlerini aratmıyorsunuz saflıkta ilan yok ilan burdan başvurulmuyacak…

commenter
Goksal Bakir | Mart 31st, 2013 - 21:11

Ben goksal bakir boyum 1,80 kilom 84 lise mezonuyum 29 yasindayim bas vurular basladigi zaman bilgi verilmesi mumkunmu
Tlf: 0507 763 73 44

commenter

merhaba
ben bir yıl önce askerliğimi Tunceli’de jandarma komando olarak yaptım.6 aydır işsizim devletime milletime canım feda yeri geldi tehlikeli görevlerde yer aldık komutanımız ‘asıl askerlik askerlik bittikten sonra başlayacak’ demişti hakikaten de diğer kardeşlerimiz gibi bende bu görevi layıkıyla yapacağıma inanıyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun.
beni bilgilendirirseniz sevinirim.0539 629 07 91

commenter

Boyum 1,75 kilom 75 Askerliği şırnakta yaptım hiç bi sucum cezam yok bekçi olmak istiyorum.

commenter

554 950 52 09

commenter
MRT ÇATLIOĞLU (TSK-EGM) | Nisan 2nd, 2013 - 14:54

mrbalar özlem hanım gerekli bilgiyi bu ınternet sitesinden alamazsınız eğer bilgi ve başvuru tarıhini öğrenmek ister iseniz 0507 588 81 98 numaralı hattan ulaşabılırsınız şu an irtibatta oldugum ve haber bekledıgım bır yer var haber alır almaz sızede bilgi nakledebilirim ….teşekkürler

commenter
MRT ÇATLIOĞLU(TSK-EGM) | Nisan 2nd, 2013 - 14:57

arkadaşlar yakın bir süre içinde bu konu hakkında bilgi sahıbı olacagım eger dılersenız bılgı alır almaz sızlerede verebılırım

irtibat:0507 588 81 98

commenter

0537 454 51 40 bilgi istyopum başvuru ne zaman

commenter
sebahattin karagülmez | Nisan 3rd, 2013 - 02:05

ben 1.87 boyundyım kilom 85 askerligi yaptım diyarbakırda suc veya cezam yok

commenter

1987 Erzurum doğumluyum boy 1,80 kilo 70 askerlik yapıldı
0534 246 45 77

commenter
faruk kızılaslan | Nisan 3rd, 2013 - 15:54

işsizim işe ihtıyacım var 1989 dogumluyum osmanıye merkez de ikamet edıyorum

commenter

delinin biri kuyuya taş atmış 100 kişi çıkartamamış bu kadar böyle birşey var diyelim şartlar anneMiZ bacımIZ KARA ÇARŞAF YOK ISE BABAMIZ UZUN SAKALLI DEĞIL .SE HELE BIRDE AKP YE KAYITLI DEĞIL IPEK BOŞUNA UĞRAŞMANIN BIR ANLAMI YOK GENEL ŞARTLAR BUNLARDIR

commenter

ben egm müdürlüğüne bu konuyla ilgili bir dilekçe yazdım cevabı geldi boyle bir calışma yoktur tamamen asılsızdır.

commenter

boy ve kilo sınırı yok … yaş sınırı var sadece…

commenter

valla bayanlar olursa evde erkek kalmaz dışarı çıkar burası türkiye az buçuk biliyon yani.bayandan bekçiyi bırak polisi bile rahat bırakmazlar..serpil hanım

commenter

başvuru formu neden yok

commenter
ramazan akkartal | Nisan 7th, 2013 - 16:00

ben 23 yasındayım afyon * dınarda ıkamet edıyorum boyum 1.80 kılom 75 rusca ve ıngılızcem var nom 543 388 8526 bılgılendırılebılırse sevınırım tskler….

commenter

ben 21 yaşındayım,evliyim böyle bir işe ihtiyacım var…ama nasıl ne zaman başvuracağız bilmiyorum.(boy:1.75 kilo: 70)lütfen yardımcı olunuz.5419593125

commenter

bekçilik için güvenlik sertifikası isteniyormu?

commenter
ahmet karaman | Nisan 8th, 2013 - 18:23

ben 24 yasındayım iskenderun payasta oturuyorum,boy 1.74 kilo 70 askeri egitimli köpek egitmenlik sertifikam var. bilgilendirirseniz sevinirim. 0542 724 5107 …

commenter

arkadaşlar allah rızası için başvurular başladığın da bilgilendirilmek istiyorum haber verenden allah razı olsum selam nom 05427119627

commenter

hayirlisi olsun beklemekteyiz

commenter

selam Boyum 1,89 kilom 78 yaşım 22 açıköğretim 1. sınıftayım dışardan okluyorum bilgilendirirseniz sevinirim 05546059545

commenter

ANKARA/Çankayada ikamet etmekteyim

commenter
mehmet yavuz | Nisan 9th, 2013 - 09:53

28 yasındayım kayserıde oturuyorum boy 1,78 kılo 90 kendıme guvenıyorum

commenter

numara paylaşmayın bu haber asılsızdır

commenter
KADİR POYRAZ | Nisan 9th, 2013 - 12:16

mrb başvurular nezaman başlıyacak nereden baş vuru yapacağız..

commenter

başvuru şartları ne, ne zaman başlıyor, yaş ,boy, kilo sınırı ne hiçbirşey bilen yok birşey attılar ortaya

commenter
muhsin acan | Nisan 10th, 2013 - 01:52

yaşım 23 askerlimi yaptım başvurular ne zaman bilgisi olan paylaşsın arkadaşlar

commenter
gökhan kahraman | Nisan 10th, 2013 - 02:07

1 85 boy 75 kilo ankarada ikametgah ediyorum bekarım sicilim temiz herhangi bi hastalığım yok 10 07 1989 tarihinde doğdum 24 yaşındayım işe çok ihtiyacım var lütfen yardımcı olursanız sevinirim umarım dikkate alınır..05436613021 telimm

commenter
nayim ünal | Nisan 10th, 2013 - 10:06

acaba başvurular ne zaman yapılacak.yardımcı olursanız cok sevınırım.cep numaram:0541 662 42 79

commenter

Mrb arkadaslar sanırım buradaki herkesi is sorunu var ve bir an önce sağlam temellere dayanan bir is istiyor . Ama is başvurularınızı burdan değil ikametkah adresinizin bulunduğu EGM bin Egitim şubesine yapacaksınız ilan suan aktif olmadıgı için EGM nin başvuru tarihini EGM sayfasından takip edin muhtemelen eylülü bulacaktır alımlar çünkü su anda EGM nin okulları tamamıyla dolu sizin için yeni bir planlama yapmaları gerektiği için akademi ancak Eylül ayında bu planı yapabilir çünkü sizi eğitime donem donem alırlar tahminim 4 donem olur sabredin sabır kazanmaya götüren yoldur Allah yardımcınız olsun.

commenter

ben vanda ikamet etmekteyim lise mezunu yom 2012 kpss puanım 69 bana en kısa zamanda cvp vermenizi arz ederim saygılarımla

commenter

başvuru tarihi ve koşullarını detaylı öğrenebilirmiyiz

commenter
kenan ürün | Nisan 11th, 2013 - 13:24

Slm.lise mezunuyum 1.80 boyum 76 kilom askerlik yaptim bekci olmmak istiyorum tel.05306039709

commenter

ortaokul mezunuyum 1.72 boy 58 kilo askerliğimi yaptım basvuru tarihini ögrenebılırmıyız

commenter
RAMAZAN AYDOĞAN | Nisan 12th, 2013 - 09:52

İlköğretim mezunuyum 1.80 boy 83 kiloyum askerliğimi Diyarbakır’ın KULP ilçesinde yaptım…Askerde atışlarda takdir teşekkür belgelerim var çatışmalara katıldım…545 317 09 77 başvuru tarihini bildirirseniz sevinirim…

commenter

başvurular başladı . . .

commenter

Ablacığım bekçi diyorlar yemekhaneye yamak değl :) ))

commenter

ne zaman alnacak lütfen bir ilgilenelim arkadaşlar

commenter
gencer akyol | Nisan 13th, 2013 - 13:58

alımlar ne zaman sınav tarihi belli mi lütfen bilgi verin ben de emekli bekçi oğluyum askerliğimi yaptım 26 yaşındayım 2 yıllık makine böümü mezunuyum tlfm 05065120917 lütfen ulaşip bilgi verir misiniz

commenter
MURAT TÖZYILMAZ | Nisan 13th, 2013 - 23:37

hayırlısıysa olur inşallah başlarız Boy 1.70 kilom 60 yaş 24 askerlik bitti.

commenter

arkadaşlar bence bu iş cok zekli bir iş olacak inşallah zamaninda başvurabiliriz…

commenter

slm arkadaşlar ben boyum 170 kilo 62 askerlik yapmışım bekçiliğe baş vurmak istiyorum gereken yapılmasın arz ederim saygılar gsm 0542 738 84 19

commenter

Merhaba arkadaşlar boyum 1.71 Kilo 68 askerlik görevimi yaptım (E)sınıfı ehliyetim ve pisikoteknik SRC belgelerim var bekçiliğe başvurmak istiyorum başvuru tarihi hakkında bilgisi olan varmı? GSM:0535 562 66 20

commenter

slm ben selahattın gunduz 1,73 boyundayım 76 kıloyum askerlık gorevımı yaptım bursa ınegolde ıkamet etmekteyım tel:0534 -971_99_66 telofon numaram

commenter
murat koçtar | Nisan 16th, 2013 - 12:26

ARKADAŞ NE İNSANLAR VAR YA.KÜÇÜMSEMEK İSTEMİYORUM ANCAK BİLDİĞİN YALVARANLAR VAR.ARKADAŞ BAŞVURU YERİ DEĞİL BURASI.BİRİ ÇOCUK SAYISINI YAZMIŞ BİRİ ASKERLİĞİNİ NERDE YAPTIĞINI.ABİ GERÇEKTEN EĞİTİM ŞART YA.BU NE A.K BU NE :)

commenter

Hayirli gunler 1.80boyum90 kilodayim 1980 dogumluyum askerligimi
yaptim ankarada ikamet etmakteyim evli 2cocugum var.
Tel 05306001715

commenter

mrb ben gökhan askerlik görevimi yaptım izmirde ikamet etmekteyim.

commenter
ali kardeş | Nisan 16th, 2013 - 18:28

nereden başvurabilecez

commenter

Ben akif dağ boyum 1.68 kilom 67 lise mezunuyum doğum yılım 1987 26 yaşındayım başvurular başlayınca bizi bilgilendirirmisiniz

commenter
HÜSEYİN SEÇKİN | Nisan 16th, 2013 - 21:10

1.80 boyunda 85 kiloyum.silahlı güvenlik sertifikam var.BALIKESİR/EDREMİT de ikamet ediyorum.iş için başvuruda bulunmak istiyorum.05453596460….

commenter
doğan biçer | Nisan 16th, 2013 - 22:25

bu işe ihtiyacım var boyum 1.80 21,06,1987 doğumluyum 05350276251 eskişehir/merkez

commenter
harun okşaş | Nisan 17th, 2013 - 21:12

bu işe ihtiyacım var yüksek okul mezunuyum boştayım boyum 1.82 1989 doğumluyum

commenter
SELÇUK YILDIRIM | Nisan 17th, 2013 - 23:28

selam ben selçuk 1,85 boy 72 kilo dayım askerligimi doguda özel tim olarak yaptım bekçilige başvuru yapmak istiyorum 05346251575

commenter
SELÇUK YILDIRIM | Nisan 17th, 2013 - 23:30

selam ben selçuk 1,85 boy 72 kilo dayım askerligimi doguda özel tim olarak yaptım bekçilige başvuru yapmak istiyorum 05346251575

yaşım 24 01,08,1989

commenter
fatih çintimur | Nisan 18th, 2013 - 17:00

slm istambulda ikametka yapıyoum askerligi bitirdim askerde guvenliktim işbaş vurusu yapma isdiyorum. 05399648175 avcılarda oturuyorum boy 1.81 yaş 23 saygılar

commenter
kadir eşme | Nisan 19th, 2013 - 12:58

yaşım 25 boy1.74 kilo65 bekçi olmak isterim 0507 211 06 31

commenter
süleyman yiğit | Nisan 19th, 2013 - 14:28

başvuru yapmak istiyorum adım süleyman 66 kg. boy 1.75 05439453531

commenter

bır musluman cıkıpta basvuru tarıhını yaz mıyor var mı bılen arkadaslar

commenter

iste egitimin sart oldugunu gösteren yorumlar yukarda acıkca sergilenmektedir

commenter

İyi de arkadaşlar piyasa da ilan yok bişi yok site yönetimine sesleniyorum.BU KADAR İNSANIN UMUTLARIYLA OYNAMAYIN.

commenter

allah rızası icin bana da haber verin 0537 301 91 76

commenter

slm ben ilk okul mezunuyum 178 boyum kilom 83 yaşım 35 bende bekci olmak ısdıyorum bılgılendırırsenız sevınırım saygılar 0535 562 84 53

commenter
aydın eker | Nisan 23rd, 2013 - 22:46

slm ben 1980 ordu doğumluyum.175 boyunda 85 kilodayım.lise mezunuyum önlisans okumaktayım.şu an ordu kültür sanat merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım.2005 yılından beri güvenlik görevlisiyim.silahlı güvenlik sertifikam mevcut.orduda ikamet etmekteyim.bu alımların hangi tarihte nasıl olacağıyla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim.saygılar.05074372916

commenter

ya arkadaşlar bakıyorum da herkes telefon numarasını falan veriyor.. saf olmayın ya bu kadar.emniyetten yapılan acıklmaya göre bekçi alımı ile ilgili bir çalışmanın olmadığını böyle bir çalışma olduğu takdirde de emniyetin sitesinde açıklanacağını söylediler…

commenter
fatih timur | Nisan 24th, 2013 - 16:10

ben fatih 1983 salihli manisa dogumluyum boy 1.70 manisa bölgesin de her yerde görev yaparım b sınıfı ehliyetim var numaram 0543 581 68 04

commenter
Ben ANKARADAN Murat YAĞCI | Nisan 24th, 2013 - 18:23

Ben ANKARADAN Murat 32 yaşındayım 1.75 boyundayım beş senedir silahsız özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım bekçi alımı konusunda bigilendirirseniz sevinirim TEŞEKKÜRLER

commenter
Oğuzhan akçadağ | Nisan 25th, 2013 - 17:58

ben Oğuzhan Akçadağ Kahramanmaraşlıyım 21 yaşındayım boyum 1.74 kilom 65.şuan Hatay’da Dörtyol Orman İşletmesinde Bahçe güvenliginden sorumlu 24 saat nöbetçiyim.İşkur’un kursiyeriyim.
tel:0507 416 28 10

commenter
fatih yıldırım | Nisan 29th, 2013 - 01:04

ben istanbul esenyurt ta oturuyorum iş arıyorum acaba başvurular ne zaman bilgi verebilirmisiniz arz ederim

commenter

başvurular için lütfen bilgi verirmisiniz artık???

commenter

başvurular için ne zaman bilgi verebileceksiniz???

commenter
ERDAL ŞAHİN | Nisan 30th, 2013 - 22:14

Yaşım 26 ANKARA DA yaşıyorum.74 1.75 boyundayım.
0536 679 32 84 NUMARAM BİLGİLERİNİZİ ARZ EDERİM.

commenter

siteye girdim sanki arkadaş bulma sitesi:))) yok kilom bu yaşım bu bilmeme ne:)))

commenter
volkan baş | Mayıs 2nd, 2013 - 16:18

1980 izmir doğumluyum.177-78 kiloyum..8 yıldır ö.g.g olarak görev almaktayım.emniyetimizle çalışmak beni çok mutlu edecektir…05394274734 bilginize arz olunur

commenter
muhammet altın | Mayıs 2nd, 2013 - 19:09

ben sınop gerze otryrm yaım 22 lıse terkım boyum 175 kılom 7o numaram 05427929379

commenter
VELİ RIZA ÇİÇEK | Mayıs 3rd, 2013 - 00:29

24 yaşındayım ISTANBUL’da ikamet ediyorum,lise mezunuyum, askerliğimi tamamlamış durumdayım. B sınıfı ehliyetim var aktif araç kullanabiliyorum. Satış-pazarlama , şoförluk ve elektrik-elektronik(cok detaylı olmasada telefon tamirinden de anlıyorum) 537-519-68-36

commenter

Başvurular başlayınca bilgilendirin beni

commenter

ben ortaokul mezunuyum b ehlıyetım var her turlu arac kullana bılırım ararsanız sevınırım su an ıssızım numaram 05548936785

commenter
mesut gülyüz | Mayıs 7th, 2013 - 15:41

ben elazığdan mesut 23 yaşındayım lise mezunıyum ünv. okuyorum b sınıfı ehliyetim ve meslek lisesi çıkışlıyım bekçi olamyı istiyorum boy:172 kilo:58 05433935495

commenter
ferhat sağır | Mayıs 7th, 2013 - 15:43

adım ferhat sağır 20 yaşındayım meslek lisesi çıkışlıyım ünv. okuyorum bekçi olamayı istiyorum boy:180 kilo:70 05317667794

commenter
mesut gülyüz | Mayıs 7th, 2013 - 15:46

ben mesut22 yaşındayım elazığlıyım b sınıfı ehliyetim var mesleklisesi çıkışlıyım bekçi olmayı istiyorum boy:172 kilo:58 gereğini arz ederim

commenter

nasıl ve nerden basvuru yapılıyor bu bekcılıge bılen varmı ve basvuru tarıhı ne zaman açılıo

commenter
TURGAY KURCAN | Mayıs 8th, 2013 - 15:46

Ben lise mezunuyum 1981 dogumluyum 1.79 boyunda 80 kiloyum bekci olmak istiyorum

commenter
AHMET AKBASLİ | Mayıs 8th, 2013 - 16:03

Ortaokul mezunuyum 1987 dogumluyum 65kg boyum 1.75 emniyete hizmette bulunmaktan gurur duyarim gereginin yapilmasini arz ederim

commenter

site yönetimine soruyorum 35 yaş şartı varken ve halihazırda bu yaş şartınında iptali söz konusu iken neye istinaden 30 yaş şartı aranıyor ibaresi bekçi olma şartları arasına alınmıştır tşk.

commenter
tatarramazan | Mayıs 14th, 2013 - 23:36

alsınlar baslarına calsınlar 30 yas yukarı degılmıs ,arkadas 30 yas ustune de bır devlet ısı cıksa ne olur halk mı kazanır!ee kpss var dıyen olmasın duymayayım!onuda alsınlarrrrrrrrrrrr

commenter

s.aleyküm arkadaşlar bir kaç ay önce böyle bir söylenti çıktı. ama kesin bir şey yok emniyet genel medürlüğünün ilan sitesinde yer almadıkça inanmayın..ama takipsiz de kalmayın..

commenter
Murat çakmak | Mayıs 15th, 2013 - 11:00

ortaokul mezunuyum ankarada yaşıyorum 9184 doğumluyum.

commenter
Ferhat KARABULUT | Mayıs 16th, 2013 - 23:15

slm ben ortaokul mezunuyum 25 yasındayım 1.75 boyndayım kılom 75 numaram 05428070547

commenter
atilla kaçar | Mayıs 19th, 2013 - 01:53

e.m.l motor bölmü mevzunuyum iş yeri açma belgem ustalık belgem inci akü sertifikam kaloriferlik sertifikam bulunmaktadır ehliyetim var 20 yaşındayım afyonda yaşıyorum

commenter

slm herzama aynışeyler kunuşuluyor birşeyok ortada onagidersi öyle birşeyşok bilgisayarabakar sin var

commenter
Ramazan Arslan | Mayıs 20th, 2013 - 09:02

güvenlik sertifikam var silahlı inşallah yaş sınırı olmazz bizimde bir şansımız olsun

commenter

YALAN HEPSİ BRADER İNANMAYIN,UMUTLANMAYIN,ÖYLE OLSA YOLDAN GEÇEN BEKÇİ OLUR….mübarek insanlar

commenter

1.85 boyunda askerlimi ankarada yakın koruma olarak yaptım yakın koruma sertifikalarım var mehmet agar fikri saglar erkan mumcu mehti eker ihsan dogramacı necati çetinkaya sinan aygün bunların yakın korumalını yaptım numaram 0531.961.84.99

commenter
Sedat KARACA | Mayıs 23rd, 2013 - 15:57

mrb. ben yüksek okul mezunuyum. silahlı özel güvenlik sertifikam vardır. 1986 doğumlu, boyum 1,76 kilo 73 tür. Aydında yaşıyorum. Tel No: 0505 961 50 20
SAYGILAR..

commenter

arkadaşlar baş vurular nereye ve nasıl yapılacak bilgisi olan var mı? varsa bizimle paylaşabilirmi

commenter
ferit çelik | Mayıs 24th, 2013 - 09:37

ne zaman olacak bu yürülüğe ne zaman girecek daha belli değil 05423620733

commenter

arkadaşlar bosuna beklemeyın aldıgım bilgiye göre ys sınırı 27 alımlar bellı degıl

commenter

ben orta okul mezunuyum yaş 22 kg 80 vanlıyım bekçi olmak isterim tl 05436620221 seygilerimle

commenter

selam ben ilkokul mezunuyum ben bekci olamazmıyım bilgilendirilmek istiyorum no.05414889906 tşk ederim

commenter

ben 19 yaşındayım bilişim teknoloji bölümünü okudum lise mezunuyum bilgisayar tamiratı bakım arıza her türlü bakım yapabilirim muş hasköy dağdibi köyünde bulunmaktayım .muş şeker fabrikasında bilgisayar işletmeninde çalışıyorum şimdilik boyum 179 kilom 65
telefon :05359513720 saygılarımla

commenter

23 yaşındayım eskişehir anadolu üniversitesinde okuyorum maliye bölümü 3 sınftayım. boyum 180 kilom ;80 bursa yıldırım da oturuyorum.
tlf:05359513720 saygılarımla haber verin…

commenter

23 yaşındayım eskişehir anadolu üniversitesinde okuyorum maliye bölümü 3 sınftayım. boyum 180 kilom ;80 bursa yıldırım da oturuyorum.
b ehliyetim var bekçi olmak istiyorum.

tlf:05359513720 saygılarımla haber verin…

commenter
mustafa yeşil | Haziran 1st, 2013 - 12:11

arkadaşlar merhaba ben mustafa fazla internete girme şansım yok rica etsem banada haber verirmisiniz 05423788977 şimdiden teşekkürler

commenter

slm ben 25 yasındayım 1,85 boyundayım e sınıfı ehliyetim var 05079951317

commenter

slm ben 25 yasındayım 1,85 boyundayım e sınıfı ehliyetim var 05079951317 sevgılerımle

commenter

ALLAH RIZASI İÇİN BANADA HABER VERİN 05360253661

commenter

1.70 boyundayım askerliğimmi istanbul orduevinde bitirdim.. muğlada oturuyorum 75 kq’ym bekçi olmak istiyorum bilgilerininze arz olunur..

commenter

05465085005

commenter
abdulselam toprak | Haziran 4th, 2013 - 17:16

ben ilk okul mezunuyum %40 raporum var ve bekçi olmak istiyorum lütfen sesimi doyun ve ist sultan beyli de ikamet ediyorun

commenter
abdulselam toprak | Haziran 4th, 2013 - 17:28

telefonumu vermeyi onuttum 0538 247 75 31

commenter
osman kücük genç | Haziran 5th, 2013 - 00:15

ben bekçı olmak ıstıyorum trabzonluyum istanbul bagcılarda oturmaktadayım 1990 dogumluyum ilgililerden yardım ıstıyorum tel:05359626849

commenter

umut dünyası arkadaşlar ilan sayfası yaptınız burayı ALLAH yardımcımız olsun.

commenter
yaşar coşkun | Haziran 9th, 2013 - 15:51

mrb bende bekçi olmak istiyorum samsunluyum bursada yıldırımda oturmaktayım 1986 doğumluyum ilgili kişilerden bukonuda yardım talep ediyorum tel. 05464644305 kolay gelsin

commenter

lise mezunuyum k.maraş,ta oturmaktayım.işsizim.tek umudum bekçilik biz bu devlete ve millete hizmet vermek istiyoruz bizde bu vatanın evlatları deyilmiyiz… bu alımda yine torpil olayı olursa bizim gibilerin ankarada dayısı yoktur,buda demektirki biz saha dışıyızdır.0534 433 42 54

commenter

banada haber verin

commenter
yasin yılmaz | Haziran 14th, 2013 - 00:02

selam ben bekci olmak istiyorum zamanı gelince benide haberdar ederseniz sevinirim 05462049807

commenter

ortaoku mezunuyum 25 yaşındayım tlf 0534 914 04 64

commenter

orta okul mezunuyum , 32 yaşındayım işssizim .. mardinde yaşıyorum mersine daimi bekçilik arıyorum tek umudum bu kaldı .. E sınıfı ehliyetim var , Tel: 0536 882 34 36 haberdar ederseniz sevinirim . teşekkürler

commenter

lise mezunuyum bir işe girmek zorundayım askerde üstün basarı belgesi aldım umarım degerlendirirsiniz numaram:05423195268

commenter

mustafa lise mezunuyum silahlı özel güvenlik kartım var bekçi olmak istiyorum bekarım türkiyenin neresi olursa olsun 28 yaşındayım boy 179 +65 kilo irtibt tlf:0536 851 24 37hatay

commenter

merhabalar.bu bekçilik alımında şartlar nedir?yaş sınırı varmı? bayanlarda bu durumdan yararlanabilecek mi? lütfen cevap olarak bekliorum. tşk.

commenter

slm ben cemil başvurular nereye ne zaman yapılacak bılgi verı yas 26 lise mezunuyum e-a2-d ehliyetim var tel.05386046010

commenter

bekçilik tarihi nezeaman haber verin lutfen

commenter

merhaba ben güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum yardımcı olursanız çok sevinirim çok teşekkürler

commenter

05445086394 lütfen yardımcı olun çok teşekkürler manisa merkezde oturuyorum

commenter

24 yaşındayım yüksek okul mezunu askerliğimi yaptım e sınıfı ehliyetim var bekçilik çok güzel meslek herhangibir bilgi alırsanız haberim olsun teşekkür ederim saygılarımla tl 0554 211 63 68

commenter
şentürk bedir | Haziran 20th, 2013 - 19:56

1.85 boyundayım bekçilik için başvuruda bulunmak istiyorum başvuru tarihi açıklannca haber verilirse sevinirim şimdiden teşekkürler 05315196441

commenter

ben 1.76 boyundayım 28 yasında silahlı güvenligim nereye başvuru yapacagız haber verirminiz.05418932530

commenter

Merhaba
lise mezunuyum aöf den halkla ilişkilere başladım 1.sınıftayım 33 yaşındayım 1,70 boyundayım başvuru tarihi belli olunca haber verir misiniz?
Teşekkürler.

commenter

mrb sami atik bende bekçilik için başvuuda bulunmak istiyorum başvuru tariyi açıklannca haber verirsenis sevinirim şimdiden teşekürler o539 521 25 97 bekçi olmak istiyorum

commenter
METEHAN ERAVCI | Temmuz 1st, 2013 - 14:24

slm arkadaşlar ben yozgattan msj atıyorum arkadaşlar başvuruyu nereye yapıyoruz aceba bilginiz varmı:05444420309

commenter
Cihat DURSUN | Temmuz 2nd, 2013 - 00:45

Merhaba 05.09.1989 doğumluyum. Ankara da oturuyorum.Silahlı özel güvenlik belgem,bılgısayar sertifikam,B sınıfı ehliyetim,ön lisans mezunuyum ve askerliğimi komondo olarak yaptım bende bekçilik başvurusunda bulunmak istiyorum bu mesleği çok seviyorum haber verirseniz sevinirim teşekkürler tel: 0543 242 22 06

commenter
Cihat DURSUN | Temmuz 4th, 2013 - 04:02

bende bekçilik alımına başvurmak istiyorum nolur yardımcı olur musunuz 0543 242 22 06

commenter

Bazı gerizekalı arkadaşlar burdan numarasını falan veriyo malmısınız arkadaşlar burdan kimse sizi arayıp gel işe alalım demez.

commenter

merhaba bende görev almak istiyorum ama nasıl baş vurucagımızı bilmıyoruz bilgi verirmisiniz tel 0538 887 78 72

commenter

Bu işe ihtiyacim

YORUM BIRAKIN

ADINIZ:
E-POSTA ADRESI:
YORUMUNUZ: